Du är här

Webbshop

Bisektrismetoden är en roman av konstnären-arkitekten Vello Erenurm. Förutom prosan har varje kapitel en litografi, väl utvald från författarens stora samling av välgjorda bilder alltifrån naken-modeller till kyrkoportaler.  Handlingen med många sidospår behandlar inledningsvis den dramatiska flykten från Estland via Tyskland och Danmark till Malmö. Utflykterna är många från basstationen på Fasanvägen i Nacka. Läsaren kommer inte att tröttna då författaren svingar sig mellan familjeliv och strapatsrika resor till Europas katedraler.  

 

Läroboken ”Energiteknik med fjärrvärme” är en uppföljare till ”Energieffektivisering” som publicerades av Lärnö 2007. Den ursprungliga utgåvan behandlade huvudsakligen byggnadens energi och energideklaration av hus Avsnitten termodynamik och fjärr-värme har tillförts denna nya bok. Termodynamiken är grunden för alla i naturen förekommande energiomvandlingar och bör således utgöra en baskunskap för fortsatta studier inom energisektorn.

2:a upplagan av Byt 16 – Geodesi och Mätningsteknik är ett nytt läromedel som tagits fram i samråd med Högskolan Västs Lantmäteriutbildning.

  • Titel: Elementär Arbetsrätt
  • Antal sidor: 125
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2015

Ett fåtal läroböcker finns inom rubricerat område, ofta blir böcker med jurister som författare för kostsamma att skaffa för studenterna. Denna bok grundas på författarens långa erfarenhet som entreprenör och projektör. Den juridiska delen grundas delvis på egna fall men huvudsakligen på den långa erfarenheten av ingenjörskurser inom entreprenadrätt. Många av exemplen är hämtade från autentiska fall. AB, ABT och AF utgör tillsammans med LOU grundstommen i boken.

Det mest fascinerande av alla de material som mänsklig hjärnkraft har åstadkommit är betong. Med lera och kalksten som basmaterial ges materialet hydrauliska egenskaper genom bränning - så uppstår cement - betongens lim. Övriga ingredienser är vatten och ballast. Med rätt blandingsförhållande fås olikacbetongkvaliteter. Boken behandlar den tidiga utvecklingen med nedslag i Stockholms betonghistoria där Wilhelm Klemmings Centralbad utgör en pusselbit.

Byggnadens stomme är avgörande för en byggnadsbärighet. Många exempel finns då undermåliga byggnadsstommar  förorsakat ras och lidande. Stomvalet och dimensioneringen går hand i hand, bägge måste ha bärighet och samverka för att byggnaden skall stå stabil även vid extrem väderlek. Under några väldigt snörika vintrar har ett idrottshallar kollopsat pga felkonstruktion. Denna bok behandlar inte dimensionering utan lägger grunden för en konstruktör att välja rätt material.

Detta läromedel innebär ett paradigmskifte i matematisk didaktik. Genom den interaktiva inlärningsmodellen tvingas den studerande att träna sitt logistiska tänkande utifrån vardagliga problemställningar. Genom numeriska beräkningar vägleds den studerande till funktionsanalys. Många av övningarna har detta pedagogiska upplägg. Genom tillgång till digitala tester på tre olika nivåer kan den studerande stärka sin självkänsla genom ständiga förbättringar. Den digitala plattformen Squiznes Technology by Lärnö är som ett självspelande piano.

Byt 19 – Färger och byggnadsmålning är en faktabok som ger husägaren relevanta råd i sitt val av rätt färg. Boken, som är mycket faktaspäckad rekommenderas även till målare/målarmästare. Inte minst miljökraven lyfts fram. Vidare finns ett kapitel om betongmålning som ofta är försummad i måleriböcker. Estetiska måleriböcker rosar marknaden. Denna bok lyfter i stället fram målningstekniken och färgernas egenskaper. 

  • Titel: Färger och byggnadsmålning
  • Antal sidor: 125
  • Författare: Samuel A Berg
  • Utgivningsår: 2012

Denna bok är en av få läroböcker som behandlar geoteknik, grundläggning med pålar och bergsprängning parallellt. Den analyserar ingående siltjordarter och grundläggning på denna typ av markmaterial. Speciellt visas på porvattentryckets betydelse på undergundens bärighet. Pålningstyper och hur man kan beräkna en påles bärighet redovisas med beräkningsexempel. Bergssprängningsdelen redovisar olika sprängningstyper med säkerhet och miljö. Som bilaga finns AFS 2007:1. Varje avsnitt avslutas med ett knippe övningsuppgifter med tillhörande facit.

Sidor